Εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο το

Στο άρθρο 48 παράγραφος 3(ι), του νέου Νόμου υπ ́ αριθμ. 4178 «Αντιμετώπιση της

Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’

174/08.08.2013), καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση

Άδειας Δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, σε συνέχεια της απόφασης

του Υπουργού ΠΕΚΑ για εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης έγκρισης εκτέλεσης

εργασιών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο του

Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», όπως αυτή αναρτήθηκε με Ανακοίνωση

στις 12/9/2011.

Συγκεκριμένα, δεν απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας,

για τις εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωσης στεγών ή

τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών

κουφωμάτων ή τοποθέτησης / αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις

υφιστάμενων κτηρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την

εκτέλεση τους, της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο

αστυνομικό τμήμα.

Θεματικές Ενότητες

Αρχείο