Κοινοποίηση στο ΙΚΑ "Άδειας Εργασιών Μικρής Κλίμακας" για την αναγγελία των εργασιών