ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Νέα φοροκαταιγίδα στην ακίνητη περιουσία


Διπλό φορολογικό χτύπημα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με την αύξηση του φόρου εισοδήματος στα ενοίκια και την επιβολή φόρου ακόμη και στα ανείσπρακτα μισθώματα, αναδρομικά από την πρώτη ημέρα του 2015, εκλογίκευση των προστίμων για υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων και μη υποβολή δηλώσεων και βαριές ποινές για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πολυνομοσχέδιο με πρώτο πακέτο προαπαιτούμενων που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Ειδικότερα:

1. Ενοίκια: Αυξάνονται οι συντελεστές φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου αυξάνεται από το 11% στο 15%, ενώ για μεγαλύτερο ποσό ο συντελεστής φόρου αυξάνεται από το 33% στο 35%.

2. Ανείσπρακτα ενοίκια: Καταργείται το δικαίωμα των ιδιοκτητών να εκχωρούν στο Δημόσιο τα ανείσπρακτα ενοίκια. Το μέτρο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ετσι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν θα εισπράξουν φέτος εισοδήματα από ακίνητα θα φορολογηθούν για αυτά από το πρώτο ευρώ και μάλιστα με τους νέους αυξημένους συντελεστές 15% και 35%.

3. ΕΝΦΙΑ: Δεν βεβαιώνεται και δεν είναι απαιτητός ΕΝΦΙΑ κάτω από 1 ευρώ. Μέχρι σήμερα το όριο ήταν 5 ευρώ.

4. Ποινική δίωξη: Προβλέπεται η άσκηση ποινικής δίωξης για μεγάλα αδικήματα φοροδιαφυγής, ανεξαρτήτως του εάν ο φορολογούμενος έχει ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ή προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

5. Αρχική - τροποποιητική δήλωση: Εκπρόθεσμη αρχική δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την παραγραφή πλέον και όχι μέχρι την εντολή ελέγχου. Το ίδιο ισχύει και για την τροποποιητική.

6. Αποδείξεις: Καταργείται το πρόστιμο των 250 και 500 ευρώ για κάθε απόδειξη που δεν εκδίδεται καθώς και το ανώτατο όριο προστίμου των 30.000 ευρώ στις περιπτώσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων.

7. Δηλώσεις: Μειώνεται στο μισό και συγκεκριμένα από το 100% στο 50% το πρόστιμο που προβλέπεται σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου. Το πρόστιμο επιβάλλεται επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

8. ΦΠΑ: Καθιερώνονται νέα πρόστιμα για τη φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ. Ειδικότερα, για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, θα επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

• Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Εξαιρείται της επιβολής κυρώσεων ο λήπτης που τελούσε σε καλή πίστη κατά την λήψη των στοιχείων.

• Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή την μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

• Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

• Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.

9. Θυρίδες: Δέσμευση του 50% των καταθέσεων και του χρηματικού περιεχομένου θυρίδων (το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες δεσμεύονται στο 100%), για φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή άνω των 150.000 ευρώ.

10. Φυλακή: Δύο χρόνια για ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ (100.000 ευρώ για φόρο εισοδήματος ή περιουσίας), ένα έτος για μη έκδοση αποδείξεων άνω των 10.000 ευρώ. Τρεις μήνες φυλακή για έκδοση πλαστών ή εικονικών στοιχείων, ένα έτος για έκδοση ή λήψη εικονικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή άνω των 30.000 ευρώ, κάθειρξη εφόσον υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

11. Εξαγορά ποινής: Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, αν μετατραπεί η ποινή, κάθε μέρα φυλάκισης υπολογίζεται με ποσό από 20 έως 100 ευρώ. Σε περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής, η ποινή δεν μετατρέπεται.

12. Εκκρεμείς υποθέσεις: Για εκκρεμείς υποθέσεις πλαστών και εικονικών στοιχείων έως τις 31-12-2013 δεν εφαρμόζονται τα πρόστιμα του ΚΒΣ (από 300 έως 1.200 ευρώ). Τα πρόστιμα ορίζονται από 20% έως και 50% της αξίας κάθε πλαστού ή εικονικού στοιχείου.

Πηγή

Ετικέτες: