ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του N. 4072/12 (ΦΕΚ 86 Α/11-4-2012):

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εται­ρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγρά­φου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

 

Ιστοσελίδα εταιρείας Bauart Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με την υπ. αρ. 128260/30-10-2013 αίτηση καταχώρησης ιστοσελίδας

 

Έντυπο εταιρείας

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται:

  • Η επωνυμία της

  • Το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79

  • Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 

  • Η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση

  • Αν η εται­ρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση

 
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι « BAUART Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ».
Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό καθώς και για την παρουσίαση της στο διαδίκτυο η επωνυμία της εταιρείας είναι « BAUART Single Member P.C. ».

 

Εταιρικό κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 15.000,00 € και έχει καταβληθεί ολοσχερώς (128257/30-10-2013 Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ.).
Εγγυητικές εισφορές του άρθρου 79 δεν υφίστανται.

 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας είναι 127439801000.

 

Έδρα

Η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων και η διεύθυνσή της η οδός Κάνιγγος αριθμός 19.

 
Εκκαθάριση

Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

 

Βιβλίο εταίρων

ΕΠΩΝΥΜΟ         ΟΝΟΜΑ            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ        ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Ηλιάδης               Όθων                Κάνιγγος 19, Αθήνα                      1500 μερίδια                       Κεφαλαιακή εισφορά

 

Διαχειριστής

Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Όθων Ηλιάδης.