ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 στις 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ειρήνης 81 στην Αγία Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνέλευση της εταιρείας με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ BAUART 2014
Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων

Η 1η Διαχειριστική Περίοδος έληξε στις 31/12/2014. Τα «Αποτελέσματα χρήσεως» εμφανίζονται στο δημοσιευμένο ισολογισμό.

 
Λογαριασμοί "Αποτελέσματα χρήσεως"

Η 1η Διαχειριστική Περίοδος έληξε στις 31/12/2014. Ο «Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» εμφανίζεται στο δημοσιευμένο ισολογισμό.

 

Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων

Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελε­γκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α.